Obchodní podmínky

 

 Základní ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

(jméno a příjmení/název) Jolana Stránská - Květinářství ARNAPI

IČ: 13150669

DIČ: CZ6553262342

se sídlem: Bělohorská 133, Praha 6, PSČ 169 00

kontaktní údaje: 

email : info@kvetinarstvi-arnapi.cz

telefon +420 233 350 146

www (dále jen „prodávající“)  

2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese  www.kvetinarstvi-arnapi.cz (dále je „internetový obchod“).

3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

4. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

=================================================================== 

 ZÁKAZNICKÝ ÚČET

1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.

2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.

4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.

5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.

6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

===========================================================

SMLOUVA

A) UZAVŘENÍ

 1. Objednávka odeslaná prodávajícímu představuje návrh na uzavření smlouvy, jejíž obsah je určen objednávkou a těmito obchodními podmínkami. Posledním krokem před odesláním objednávky prodávajícímu je její finální kontrola. Objednatel je za účelem následné úspěšné realizace obchodu povinen v rámci tohoto kroku detailně zkontrolovat veškeré údaje obsažené v objednávce.

 2. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy prodávající potvrdí přijetí objednávky objednateli.

 3. U některých druhů zboží může e-shop vyžadovat provedení objednávky v určité minimální lhůtě před termínem dodání (např. u kytic obsahujících ovoce, zeleninu nebo uzeniny) a objednatel je povinen tuto lhůtu pro úspěšnou realizaci objednávky dodržet. Skutečnost, že systém e-shopu  objednateli navzdory této lhůtě umožní provedení objednávky s dodáním na dřívější termín, nemá na lhůtu žádný vliv. Taková přijatá objednávka bude prodávajícím vyřízena až po uplynutí stanovené lhůty

B) CENA

1. Cena zboží odpovídá ceníku zboží a je uvedena v objednávce. V případě dodání zboží prostřednictvím kurýra podle článku IV. oddílu B) je k ceně zboží připočtena cena kurýra, jejíž výše je rovněž uvedena v objednávce.

2.  Způsob úhrady ceny zboží si objednatel zvolí v objednávce, přičemž platí, že úhrada v hotovosti je možná výhradně při osobním odběru zboží podle článku IV. oddílu A).

C) ZÁMĚNA  ZBOŽÍ

1.  Prodávající je s ohledem na sezónnost některých květin, jakož i na závislost na dovozu některých květin ze zahraničí oprávněn bez souhlasu objednatele změnit druh nebo barvu objednatelem objednaného zboží do výše 30 % oproti fotografii umístěné v e-shopu.

2.  V případě nutnosti provedení větší odlišnosti zboží, než ve výši 30 %, prodávající zpracování objednávky přeruší a objednatele bez zbytečného odkladu kontaktuje. V případě, že v přiměřené lhůtě nedojde k dohodě o změně objednávky, jsou objednatel i prodávající oprávněni od smlouvy odstoupit.

D) DODÁNÍ  ZBOŽÍ

1.  Zboží může být objednatelem odebráno přímo v provozovně, nebo může být dodáno příjemci kurýrem. Způsob dodání zboží zvolí objednatel v objednávce.

2.  Podrobnosti o jednotlivých způsobech dodání zboží jsou upraveny níže v článku IV.

E) ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY (vrácení zboží)

1.  Prodávající si vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit v případě, že cena zboží uvedená v e‑shopu byla třetí osobou úmyslně změněna, či stav zásob prodávajícího neumožňuje řádné splnění smlouvy ani s ohledem na ustanovení oddílu C) tohoto článku.

2.  Pokud je objednatel spotřebitelem ve smyslu ustanovení § 419 zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jako „OZ“), má podle ustanovení § 1829 odst. 1 písm. a) OZ právo od Smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce, a to ve lhůtě do 14 dnů od převzetí Zboží Příjemcem.

          1. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím této lhůty. V případě takového odstoupení od smlouvy smlouva zaniká. Objednatel je povinen vrátit zboží prodávajícímu nejpozději do 14 dní od odstoupení od smlouvy, přičemž lhůta je dodržena odesláním zboží prodávajícímu. Veškeré náklady spojené s vrácením zboží (jako poštovné, balné apod.) prodávajícímu nese objednatel ke své tíži. Prodávající vrátí objednateli přijaté prostředky bez zbytečných odkladů po vrácení zboží objednatelem. V případě, že dle smlouvy bylo zboží dodáno prostřednictvím kurýra, vrátí prodávající objednateli v souladu s ust. § 1832 odst. 2 OZ pouze cenu zboží, neboť nejlevnějším způsobem dodání zboží je jeho osobní převzetí v provozovně. Prodávající je rovněž oprávněn proti nároku objednatele na vrácení ceny zboží jednostranně započíst svůj nárok na náhradu škody způsobené mu objednatelem vrácením zboží v poškozeném, opotřebovaném, částečně spotřebovaném nebo nekompletním stavu. Formulář odstoupení od smlouvy je přílohou č. 1 těchto obchodních podmínek.

3.  Ustanovení předchozího odstavce o právu odstoupit od smlouvy v souladu s § 1837 písm. e) OZ neuplatní v případech, kdy je předmětem smlouvy dodání zboží podléhajícího rychlé zkáze (tedy například květin). V záležitostech neupravených předcházejícími odstavci se odstoupení od smlouvy řídí příslušnými právními předpisy.

===================================================================

DODÁNÍ  ZBOŽÍ

A) OSOBNÍ ODBĚR

1)  Osobní odběr zboží je uskutečňován výhradně v provozovně, a to v otevírací době uvedené v e‑shopu, pokud nebude prodávajícím a objednatelem dohodnuto jinak.

2)  Zboží je objednateli předáno pouze v případě, že již byla objednatelem uhrazena cena nebo je objednatel připraven cenu uhradit v rámci běžného nákupu v provozovně způsobem v provozovně možným, tedy hotově či bankovní kartou.

B)  DODÁNÍ  KURÝREM

 1. V případě dodání zboží kurýrem je k ceně zboží připočtena cena dodání zboží kurýrem dle ceníku kurýra.
 2. Zboží je dáno kurýrovi k dodání příjemci pouze v případě, že objednatelem již byla uhrazena cena.
 3. Zboží je kurýrem dodáno na místo určené objednatelem v objednávce.
 4. Kurýr dodá zboží příjemci v termínu stanoveném objednatelem v objednávce. Objednatel bere na vědomí, že tento termín je s ohledem na charakter způsobu dodání pouze přibližný a platí, že může být přiměřeně změněn. Normální dodání v Praze = dodání v rámci hlavního města Prahy ve lhůtě 180 minut od okamžiku uhrazení ceny, nebo případně v pozdějším objednatelem stanoveném termínu.
 5. Prodávající o dodání zboží příjemci informuje objednatele pouze způsobem, který si objednatel v objednávce zvolil (SMS zprávu nebo žádná zpráva).
 6. Kurýr není povinen ověřovat totožnost příjemce. Jestliže se příjemce ve stanoveném termínu na určeném místě nenachází, je kurýr oprávněn zboží oproti podpisu předat náhradnímu příjemci, kterým se v případě dodání do zaměstnání rozumějí kolegové příjemce a v případě dodání do místa bydliště sousedé příjemce.
 7. V případě, kdy postup podle předchozího odstavce nebyl úspěšný, nebo nemohl být kurýrem vykonán, kontaktuje kurýr objednatele telefonicky za účelem ujednání dalšího postupu. Pokud k navázání tohoto kontaktu z důvodu na straně objednatele nedojde nebo pokud nebude další postup dohodnut, dopraví kurýr zboží zpět do provozovny.
 8. V případě objednatelova požadavku na opětovné dodání zboží je toto opětovné dodání zpoplatněno cenou odpovídající 1,5 násobku standardní ceny ceny kurýra dle ceníku kurýra, přičemž prodávající je v případě neúspěchu prvního opakovaného dodání zboží oprávněn další opakované dodání odmítnout a odkázat objednatele na osobní odběr zboží v provozovně.
 9. V případě, že se zboží na základě odstavců 7 - 8 tohoto oddílu nachází v provozovně, je objednatel povinen se do provozovny v otevíracích hodinách bez zbytečných odkladů dostavit a zboží odebrat. Pro případ, že tak objednatel neučiní, je prodávající oprávněn zboží po uplynutí jeho expirační doby zničit. Pro účely tohoto ustanovení se expirační dobou jakýchkoli květin rozumí doba 3 dní.
 10. V případě nepřesné nebo neexistující adresy platí přiměřeně ustanovení odstavců 6 - 9 tohoto oddílu.
 11. Pokud příjemce, který není objednatelem, převzetí zboží odmítne, platí přiměřeně ustanovení odstavců 7 - 9 tohoto oddílu.

========================================================================

VADY ZBOŽÍ

A) OSOBNÍ ODBĚR

1)  Objednatel je povinen zboží při převzetí řádně prohlédnout a případně zjištěné vady ihned v provozovně uplatnit.

2)  Pokud zboží při převzetí trpí vadami, prodávající se zavazuje k jejich odstranění, a to zejména formou výměny zboží, a to buď celku, nebo jeho části             (např. výměna květiny se zlomeným květem).

3)  Obvyklé vadnutí květin není skrytou vadou zboží. Případné skryté vady zboží je objednatel povinen prodávajícímu sdělit telefonickou nebo e-mailovou      cestou bezodkladně po jejich zjištění. V případě, že jsou zbožím květiny, je tak Objednatel pro úspěšné uplatnění svého nároku zároveň povinen učinit nejpozději do 24 hodin od převzetí zboží. V případě existence takových skrytých vad budou nároky objednatele uspokojeny v souladu s příslušnými právními předpisy, a to zejména formou slevy z kupní ceny nebo výměny zboží či jeho části. Pro případnou výměnu zboží platí, že bude včetně dopravy provedena na náklady prodávajícího.

B)  DODÁNÍ  KURÝREM

1)  Příjemce je povinen zboží při převzetí řádně prohlédnout a případně zjištěné vady bezodkladně uplatnit, a to telefonickou nebo e-mailovou formou. V případě existence takových vad budou nároky objednatele (respektive příjemce) prodávajícím po dohodě s objednatelem (respektive s příjemcem) uspokojeny v souladu s příslušnými právními předpisy, a to zejména formou slevy z kupní ceny nebo výměny zboží či jeho části. Pro případnou výměnu zboží platí, že bude včetně dopravy provedena na náklady prodávajícího. Ustanovení odstavců 2. - 3. předchozího oddílu A) tohoto článku platí obdobně.

====================================================================

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
 4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
 5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 8. Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

 ====================================================================

Tyto obchodní podmínky byly v e-shopu zveřejněny 5.8.2019

 V Praze dne 5.8.2019   Květinářství ARNAPI